post-single.php

Scenariomodel Primair onderwijs

Om het voor scholen en besturen in het primair onderwijs gemakkelijker te maken meerjarenbeleid te voeren is het scenariomodel basisonderwijs ontwikkeld. U kunt daarmee uw leerlingenprognoses en formatieramingen berekenen. Door zelf gegevens aan te passen kunt u die optimaal toespitsen op uw situatie. Ook kunt u verschillende scenario’s opstellen om rekening mee te houden bij uw meerjarige begroting en personeelsplanning. Het model is vooralsnog ontwikkeld voor het reguliere basisonderwijs.

Basisprognose

Per bestuur, samenwerkingsverband en regio (RPA) zijn tabellen en rapporten beschikbaar over:

 • huidige bevolkingsopbouw (nul- tot vierjarigen);
 • bevolkingsprognose van de basisgeneratie (vier- tot twaalfjarigen);
 • leerlingprognoses basisonderwijs;
 • formatieraming;
 • raming personeels- en materiële budget.

De informatie is op postcode- en gemeenteniveau. De rapportages bevatten bovendien uitsplitsingen naar leeftijd en leerlingengewicht.

Het scenariomodel bestaat uit publieke gegevens van DUO (leerlingentellingen en formatiedata), CBS (bevolkingsgegevens) en Planbureau voor de leefomgeving (bevolkingsprognose). Het model wordt continu geactualiseerd met nieuwe gegevens.

Maak uw eigen scenario

Door zelf informatie en aannames te wijzigen met uw eigen (lokale en schoolspecifieke) kennis, kunt u de prognoses verder verfijnen. Door te variëren met informatie over (maximale en minimale) leerlingenstromen kunt u verschillende scenario’s laten doorrekenen.

De volgende aannames kunt u zelf wijzigen:

 • Demografische ontwikkeling (bevolkingsprognose);
 • Leerlingtellingen;
 • Belangstellingspercentages (marktaandeel);
 • Doorstroompercentage van leerlingen;
 • Formatiedata (FTE);
 • Gewogen gemiddelde leeftijd (GGL);
 • Additionele bekostiging (bovenop landelijke bekostigingssystematiek).

Ook kunt u zelf het studiegebied van het scenario bepalen door één of meer gemeenten of besturen te selecteren. De geselecteerde gemeenten of besturen vormen in dat geval uw studiegebied. Voordat u met scenario’s gaat werken maakt u een account aan. De door u aangemaakte gegevens (o.a. scenario’s, studiegebied en rapportages) blijven in dat geval opgeslagen. Uw gegevens zijn niet toegankelijk voor derden.

Zie de website voor meer informatie: http://www.scenariomodelpo.nl/